Tegen racisme

“Als kerken zijn we geroepen om ons uit te spreken voor hen die te maken hebben met racisme en onderdrukking. We zijn diep geraakt door de beelden van geweld tegen de zwarte gemeenschap en mensen van kleur. Racisme vindt ook in onze steden en onze landen plaats. We willen hier niet voor wegkijken of over zwijgen. We zijn één familie, geboren uit het hart van dezelfde Hemelse Vader. We zijn broers en zussen van elkaar met allemaal dezelfde waarde voor Hem. Wij moeten en willen vechten voor gelijkheid van onze broers en zussen.

De kerk moet een thuis zijn waar iedere cultuur welkom is en gevierd wordt, waar iedereen geliefd is en niemand minder waard wordt geacht dan de ander. Maar zelfs in kerken zijn mensen niet altijd gelijk behandeld vanwege hun huidskleur. City Life Church is tegen racisme. We willen bidden én ons sterk maken voor een radicale verandering in onze samenleving, die de strijd om gelijkheid overbodig maakt.”

Erald & Mathilde van de Ridder, senior pastors City Life Church
Eric & Hannah Sas, leiders CLC Antwerpen

“As churches we are called to speak for those who deal with racism and oppression. We are deeply saddened by the images of violence against the black community and people of color. Racism also happens in our cities and our countries. We do not to look away from or are silent about this. We are one family, born out of the heart of the same Heavenly Father. We are brothers and sisters and all of the same worth to Him. We must and want to fight for equality of our brothers and sisters.

The church must be a home where every culture is being welcomed and celebrated, where everyone is loved, and no one deemed less than the other. But even in churches there are people who are not being treated equal because of their skin color. City Life Church is against racism. We want to pray and stand up for radical change in our society that will make the fight for equality unnecessary.”

Church Draait Door – We need to talk: een eerlijk gesprek over racisme

Late Night Talk – Black Lives Matter